Sviatosť zmierenia

V našej farnosti spovedáme: Pondelok – Sobota od 17:00 hod. Počas sv. omše nespovedáme.

V Prvopiatkovom týždni spovedáme: Pondelok – Piatok od 16:45.


„Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie.“ „Nový život, ktorý sme dostali vo sviatostiach uvádzania do kresťanského života, neodstránil krehkosť a slabosť ľudskej prirodzenosti ani náklonnosť na hriech, ktorú tradícia nazýva žiadostivosť (concupiscentia) a ktorá zostáva v pokrstených, aby sa s pomocou Kristovej milosti osvedčili v boji kresťanského života. Je to boj o obrátenie s cieľom dosiahnuť svätosť a večný život, do ktorého nás Pán neprestajne povoláva.“ (KKC 1422 a 1426)


Dôležité informácie o sviatosti pokánia je možné nájsť v kánonoch 959-997 Kódexu kánonického práva. Prijatie sviatosti pokánia si vyžaduje dôkladnú prípravu. O sviatosti pokánia sa viac dozviete v Katechizme katolíckej Cirkvi.

Jubilejný rok 2025
KBS
Diecéza
Farnosť Martin-Sever