Sobáš


„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“ (KKC 1601)


Dôležité informácie o podmienkach slávenia krstu je možné dozvedieť sa v kánonoch 1055-1165 Kódexu kánonického práva.


O Vašom úmysle uzavrieť manželstvo nás príďte informovať čím skôr, najmenej tri mesiace vopred. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viacero formalít, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

Na matričnom úrade treba vypísať „Žiadosť o uzavretie manželstva“. Na matriku choďte spoločne a zoberte si so sebou občiansky preukaz a rodný list. V prípade, že uzatvárate manželstvo s cudzím štátnym príslušníkom, Vaša žiadosť musí byť podaná na matrike najmenej dva týždne pred termínom sobáša.

Potom spíšeme cirkevnú sobášnu zápisnicu na farskom úrade. V prípade, že ste boli pokrstení v inej farnosti, budete potrebovať svoj krstný list, ktorý v okamihu sobáša nesmie byť starší ako tri mesiace.

V prípade, že ani jeden zo snúbencov nebýva v našej farnosti,  treba, aby si jeden zo snúbencov vypýtal od svojho farára licenciu na sobáš. Ak to bude potrebné, tlačivo na licenciu Vám poskytneme na farskom úrade. V prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka.

Zároveň porozmýšľajte o tom, koho si zavoláte ako svedkov pri uzatváraní manželstva. Čím skôr si zožeňte o svedkoch nasledujúce údaje: meno a priezvisko, presnú adresu a rodné číslo. V prípade, že svedok je cudzí štátny príslušník, namiesto rodného čísla uveďte dátum narodenia.

VÝNIMOČNÉ  SITUÁCIE:

A) Ak sú obe stránky katolícke a jedna z nich okrem krstu neprijala žiadnu inú sviatosť, budeme potrebovať povolenie z biskupského úradu v Žiline. Na Farskom úrade spíšeme osvedčenie, ktoré sa prikladá k žiadosti o povolenie asistovať manželstvu.

B) Ak obe stránky sobáša boli iba pokrstené v Katolíckej Cirkvi, je potrebné, aby sa aspoň ženích alebo aspoň nevesta pripravili aspoň na prijatie Eucharistie (1. sv. prijímanie). Ak sa na prijatie Eucharistie pripravia obe stránky, nie je potrebné žiadať žiadne povolenie z biskupského úradu. Ak ku sv. prijímaniu pristúpi iba jedna stránka, bude potrebné žiadať povolenie zo žilinského biskupského úradu – podobne ako sa to spomína v predchádzajúcom odstavci.

C) Ak uzatvára manželstvo katolícka stránka s osobou pokrstenou v inej kresťanskej cirkvi, bude potrebné spísať žiadosť o povolenie uzavrieť manželstvo a odoslať na biskupský úrad do Žiliny. Ak má nekatolícka stránka nejaký doklad o prijatí krstu, bude vhodné, ak si prinesie dve kópie tohto dokladu (stačí fotokópia, netreba ju overovať notárom).

D) Snúbenci, z ktorých je pokrstená iba jedna stránka a druhá stránka nikde krstená nebola, potrebujú od biskupa dišpenz, aby mohli uzavrieť manželstvo (ide o manželskú prekážku). Podobne ako v predchádzajúcom prípade je potrebné prísť spísať zápisnicu a žiadosť o dišpenz na biskupský úrad do Žiliny.

E) Ak uzatvára manželstvo katolícka stránka, ktorá už predtým bola civilne sobášená, tiež sa spisuje žiadosť o povolenie z biskupského úradu. K dokladom, ktoré si máte priniesť, treba ešte priložiť kópiu rozsudku o rozvode, z ktorého bude jasné, či je zo strany záujemcu o sviatostné manželstvo postarané o výchovu detí z predchádzajúceho spojenia. Platí podobný postup ako v predchádzajúcich prípadoch: podpisuje sa osvedčenie, ktoré spolu so žiadosťou o povolenie farár posiela na biskupský úrad.

F) Ak uzatvára manželstvo stránka, ktorej manželstvo bolo vyhlásené za nulitné príslušným cirkevným súdom, je potrebné rátať s tým, že nestačí rozsudok tribunálu prvého stupňa. Celá kauza pokračuje na odvolacom tribunáli a ak aj ten potvrdí nulitu manželstva, až potom je možné plánovať uzatvorenie platného manželstva v kostole.

Snúbenci majú pred uzavretím manželstva absolvovať prípravu, ktorá zahŕňa deväť stretnutí, na ktorých sa vysvetlí obrad uzatvárania manželstva a preberú sa niektoré dôležité upozornenia pre život v kresťanskom manželstve (resp. pre život v manželstve s pokrstenou katolíckou stránkou).