Sobáš


„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“ (KKC 1601)


Dôležité informácie o podmienkach slávenia krstu je možné dozvedieť sa v kánonoch 1055-1165 Kódexu kánonického práva.


O Vašom úmysle uzavrieť manželstvo nás príďte informovať čím skôr, najmenej tri mesiace vopred. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viacero formalít, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

Na matričnom úrade treba vypísať „Žiadosť o uzavretie manželstva“. Na matriku choďte spoločne a zoberte si so sebou občiansky preukaz a rodný list. V prípade, že uzatvárate manželstvo s cudzím štátnym príslušníkom, Vaša žiadosť musí byť podaná na matrike najmenej dva týždne pred termínom sobáša.

Potom spíšeme cirkevnú sobášnu zápisnicu na farskom úrade. V prípade, že ste boli pokrstení v inej farnosti, budete potrebovať svoj krstný list, ktorý v okamihu sobáša nesmie byť starší ako tri mesiace.

V prípade, že ani jeden zo snúbencov nebýva v našej farnosti,  treba, aby si jeden zo snúbencov vypýtal od svojho farára licenciu na sobáš. Ak to bude potrebné, tlačivo na licenciu Vám poskytneme na farskom úrade. V prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka.

Zároveň porozmýšľajte o tom, koho si zavoláte ako svedkov pri uzatváraní manželstva. Čím skôr si zožeňte o svedkoch nasledujúce údaje: meno a priezvisko, presnú adresu a rodné číslo. V prípade, že svedok je cudzí štátny príslušník, namiesto rodného čísla uveďte dátum narodenia.

Jubilejný rok 2025
KBS
Diecéza
Farnosť Martin-Sever