Krst

V našej farnosti krstíme vždy druhú sobotu mesiaca, pokiaľ nám to pastoračné povinnosti dovolia.

Termíny najbližších krstov: 20.04.; 11.05.; 08.06

Krsty bývajú o 10:00 hod. Treba prísť aspoň 10. min. predtým do kostola a obsadiť miesta vpredu.

Ohlásiť krst treba prísť osobne na faru, kde sa vypíše žiadosť o krst. Je potrebné so sebou priniesť kópiu rodného listu dieťatka. Na tomto stretnutí sa dohodne aj termín krstnej náuky.

Na krst je potrebné doniesť krstnú košielku a krstnú sviecu.


Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní. (KKC 1213)


Dôležité informácie o podmienkach slávenia krstu je možné dozvedieť sa v kánonoch 849-879 Kódexu kánonického práva.


Podmienky krstu dieťaťa

Kán. 867 – § 1. Rodičia sú povinní postarať sa, aby deti boli pokrstené v prvých týždňoch; čím skôr po narodení, ba ešte predtým sa majú obrátiť na farára, aby požiadali o sviatosť pre dieťa a aby sa na ňu náležite pripravili.

§ 2. Ak sa dieťa nachádza v nebezpečenstve smrti, má sa bezodkladne pokrstiť.
Kán. 868 – § 1. Aby sa dieťa dovolene pokrstilo, sa vyžaduje:

  1. aby rodičia, aspoň jeden z nich alebo kto ich zákonne zastupuje, súhlasili;
  2. aby bola opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckom náboženstve; ak taká nádej úplne chýba, má sa krst podľa predpisov partikulárneho práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod.

§ 2. Dieťa katolíckych, ba aj nekatolíckych rodičov sa v nebezpečenstve smrti dovolene krstí aj proti vôli rodičov.

Požiadavky na krstného rodiča podľa Kódexu kanonického práva (KKP, kán. 874). 


§ 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:

  1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
  2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
  3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
  5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

§ 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu.

Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia. Ak rodičia dieťaťa nie sú sviatostne sobášení, nemôžu pristúpiť k sv. spovedi, ale ochotne im vyjdeme v ústrety, ak je možná náprava ich manželstva.


Krst dospelého

V prípade krstu dospelého je potrebné absolvovať tzv. katechumenát, ktorý sa začína vždy po Veľkej noci a je potrebné sa nahlásiť na farskom úrade. Počas katechumenátu sú kandidátovi na krst vysvetlené pravdy viery a morálky, sviatostného kresťanského života. Termín stretnutí ešte nie je dohodnutý.